Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling en de daarvan afhankelijke werkgelegenheid zijn van fundamenteel belang voor de samenleving. De recente economische crisis (2008-2014) heeft laten zien welke enorme, ingrijpende gevolgen een dergelijke crisis heeft. Om maar een paar in het oog springende gevolgen te noemen:

  • Grote werkloosheid, niet alleen meer voor mensen die aangewezen zijn op banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar ook voor vele ervaren en hoogopgeleide 35-plussers.
  • Dalende omzetten voor ondernemers.
  • Krimp van de bevolking in regio’s met te weinig economische activiteit.
  • Achteruitgang van aanwezigheid en kwaliteit van voorzieningen zoals scholen, culturele centra, sportcentra, etcetera.
  • Verschraling van de ouderenzorg.
  • Tekorten op de overheidsbegroting en daaruit voortvloeiende bezuinigingen.
  • Hogere druk op sociale woningbouw.

Deze problemen zorgen er in combinate met onder andere de vergrijzing, de opkomst van webwinkels en de hoge instroom van vluchtelingen voor dat stagnatie in economische ontwikkeling extra hard aankomt.

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid is dus van cruciaal belang voor de samenleving. De landelijke en Europese overheden en hun instituties, zoals de centrale banken en de Europese bank, proberen op macroniveau de economische ontwikkeling gunstig te beïnvloeden. Zij doen dit onder andere door middel van verhoging of verlaging van rentestanden; het verstrekken van subsidies; regionale- en arbeidsmarktfondsen; etcetera.

Deze macro-economische instrumenten en het macro-economische beleid zijn natuurlijk van fundamenteel belang voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid. Naast dit beleid is er ook concrete economische activiteit nodig op lokaal en regionaal niveau. Dit is nodig om de economie op peil te houden en verder te ontwikkelen.

Onze methode, de Werkplan-methode, is afgestemd op het stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid op zowel lokaal als regionaal niveau. De methode bestaat uit drie aanpakken waarmee wij de handvatten bieden om dit systematisch, substantieel en blijvend succesvol te doen.