Hoe voorkomt u een opeenstapeling van kosten voor de sociale zekerheid?

woensdag 30 maart 2016

De kosten voor de sociale zekerheid komen steeds meer op het bordje van de werkgever te liggen. Sociale zekerheid zorgt ervoor dat mensen die tijdelijk of langere tijd geen loon krijgen toch een inkomen hebben. Is een werknemer ziek of raakt hij arbeidsongeschikt, dan is de werkgever verplicht om twee jaar of soms zelfs drie jaar loon door te betalen. Ook is hij verplicht om bij ontslag na een dienstverband van tenminste twee jaar een transitievergoeding te betalen.

Nog meer kosten

Naast loondoorbetaling moet de werkgever de kosten voor re-integratie en alle indirecte kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid op zich nemen. Denk daarbij aan productieverlies bij minder gezonde werknemers, kosten van vervanging bij ziekte, werving- en selectiekosten, inwerkkosten, hoge inleenkosten van uitzendkrachten enzovoorts. De Participatiewet verplicht de werkgever bovendien om per 25 werknemers één werknemer uit de Wajong, bijstand of WSW aan te nemen. Functioneert deze werknemer niet optimaal, dan kan de werkgever met aanvullende kosten te maken krijgen.

De vraag is: hoe beperk ik of voorkom ik als werkgever deze aanzienlijke kosten?

Inzicht in huidige kosten

Hiervoor bestaat nu een integrale aanpak. Die aanpak begint met het creëren van overzicht. Door het invullen van het gratis inventarisatieformulier krijgt u eenvoudig inzicht in de omvang van ziekte, arbeidsongeschiktheid en boventalligheid binnen uw bedrijf, en de behoefte aan vervangend personeel en nieuw aan te nemen medewerkers. Het invullen neemt slechts enkele minuten in beslag. Wij rekenen vervolgens uit hoeveel kosten uw organisatie op dit moment maakt en hoeveel er bespaard kan worden.

Aanpak

Aan de hand van de resultaten van de inventarisatie kunnen we per medewerker bekijken wat er aan re-integratie, outplacement of wervingsactiviteiten moet gebeuren. Zo krijgt u goed inzicht in uw personele bezetting en hoe u deze kunt optimaliseren, waardoor u structureel veel kosten bespaart.