drachten-klein

Praktijkverhaal
Drachten

Resultaten

Bedrijfseconomische aanpak

 • 232 ideeën voor rendabele bedrijfsactiviteiten geopperd
  • 112 van het bedrijfsleven
   • 54 met een concreet aanbod ter ondersteuning of financiering
  • 81 van non-profitorganisaties
   • 30 met een concreet aanbod ter ondersteuning of financiering
  • 39 van werkzoekenden

Arbeidsmarktaanpak

 • 382 onvervulde arbeidsplaatsen geïnventariseerd
  • 65 in het bedrijfsleven
  • 317 bij non-profitorganisaties

Aanpak

Bedrijfseconomische aanpak

Bij onze bedrijfseconomische aanpak, voor totstandkoming van nieuwe bedrijfsactiviteiten,  wordt een systematische inventarisatie gemaakt van ideeën voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Tevens wordt daarbij bekeken of er een concrete ondersteuning is van de ideeën, bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven, zodat de ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Arbeidsmarktaanpak

Bij de arbeidsmarktaanpak wordt er een bestand opgebouwd van werkzoekenden. Het gaat hierbij met name om mensen die niet al te veel persoonlijke problemen hebben en die daardoor zonder al te veel extra inspanningen aan het werk geholpen kunnen worden.

Daarnaast wordt er een systematische inventarisatie gemaakt van behoeften aan nieuwe medewerkers, tussen nu en een half jaar. De inventarisatie wordt uitgevoerd bij bedrijven, non-profitorganisaties en overheid in de eigen stad of regio. Werkgevers wordt daarbij gevraagd of ze bereid zijn om voor de op te vullen arbeidsplaatsen ook werklozen en arbeidsgehandicapten aan te nemen.

Resultaten

Bedrijfseconomische aanpak

In totaal zijn 232 ideeën geopperd voor rendabele bedrijfsactiviteiten. 112 ideeën waren afkomstig van het bedrijfsleven, 81 van non-profitorganisaties en 39 van werkzoekenden.

Van de ideeën uit het bedrijfsleven gingen er 54 gepaard met een aanbod om de ideeën ook daadwerkelijk te realiseren. In dit ondersteuningsaanbod werden zowel financiële bijdragen als afnamecontracten aangeboden. Van de ideeën uit de non-profitsector was dat 30 keer het geval.

Het aanbod tot ondersteuning is een belangrijke voorwaarde voor daadwerkelijke realisatie van de ideeën. Bij de selectie van ideeën waar in eerste instantie mee verder gewerkt zal worden speelt deze bereidheid tot ondersteuning een belangrijke rol.

Arbeidsmarktaanpak

Niet alleen bij het inventariseren van economisch rendabele projectideeën werden goede resultaten geboekt. Ook de vraag naar behoefte aan nieuwe medewerkers en moeilijk vervulbare vacatures leverde veel bruikbare informatie op.

In totaal werden er 382 onvervulde arbeidsplaatsen opgegeven. 65 daarvan waren afkomstig uit het bedrijfsleven, 317 van non-profitorganisaties. Het aantal beschikbare plaatsen in het bedrijfsleven mag worden verondersteld aanzienlijk groter te zijn geweest aangezien vaak geen aantallen werden opgegeven voor bepaalde functies (bijvoorbeeld: timmerlieden, metaalbewerkers, enzovoorts).

Ideeën voor nieuwe bedrijfsactiviteiten

Vooral ideeën die betrekking hadden op producten en diensten of activiteiten van het eigen bedrijf of de eigen instelling scoorden hoog. Dat was in iets mindere mate ook het geval voor algemene ideeën voor werkgelegenheid. Dit gold ook voor ideeën of behoeften die te maken hadden met toelevering van producten of diensten of het uitbesteden van werk.

Ideeën

Een tweetal voorbeelden uit de categorie ‘eigen producten of diensten’ zijn:

 • Het verder ontwikkelen van een transportcontainer voor chemische stoffen
 • Het opzetten van een snel-distributiedienst voor goederen, die speciale zorg behoeven

Voorbeelden van algemene ideeën voor werkgelegenheid waren:

 • De opzet van intensieve viskwekerijen
 • Een agro-forestry project, eventueel gecombineerd met camping en andere faciliteiten
 • Een regionaal distributiecentrum

Uit de hoek van de non-profitinstellingen kwamen ideeën als:

 • Een niet-commerciële maar wel kostendekkende eetgelegenheid voor onder anderen jongeren en alleenstaanden
 • Een gastouderproject voor kinderopvang
 • Een adviesbureau voor Public Relations en Marketing van non-profitorganisaties

Al deze genoemde ideeën gingen gepaard met een concreet aanbod ter ondersteuning om ze ook echt van de grond te krijgen.

Bedrijf starten

Van de 86 werkzoekenden die reageerden gaven 9 mensen aan wel zelfstandig een bedrijf te willen starten.

Voorgesteld werden o.a.:

 • Een bedrijf voor de bouw van houten schepen
 • Een pianozaak
 • Een installatiebedrijf

De meeste potentiële starters meenden over voldoende diploma’s en kwaliteiten te beschikken om te kunnen starten.

Andere suggesties

Naast deze startersideeën kwamen ook veel suggesties naar voren met betrekking tot:

 • Recyclingactiviteiten
 • Meerdere ideeën in de hoek van de maatschappelijke dienstverlening
 • Toerisme en recreatie

Onze ideeën

Ook de onderzoekers zelf leverden, op grond van de voorafgaande sociaal-economische analyse, een aantal ideeën aan. Daaronder bevonden zich:

 • Een wegrestaurant annex congrescentrum
 • Een omvangrijk project voor watertoerisme

Op onderdelen van deze beide projectideeën werd door het bedrijfsleven ingeschoten.