Skip to content

Privacyreglement

Privacyreglement

Het doel van dit privacyreglement is inzicht te geven in de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten de cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking. Tijdens één van de eerste gesprekken tussen de consultant van Demo Advies en de cliënt komt het privacyreglement aan de orde en wordt door de cliënt het formulier begeleidingsafspraken ondertekend om aan te geven dat hij of zij kennis heeft genomen van dit reglement.

Welke gegevens

Demo Advies verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever (bijvoorbeeld UWV, gemeente of werkgever) bij aanvang van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer, telefoonnummer, uitkeringsgegevens, gevolgde opleidingen, diploma’s en werkervaring. Deze gegevens zullen worden behandeld met uiterste zorgvuldigheid en met inachtneming van hetgeen in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de SUWI-wet (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) is bepaald.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het re-integratie-, outplacement- of begeleidingstraject. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van de cliënt en eventuele arbeidsvoorkeuren.

Gedurende het traject kunnen deze gegevens verder worden aangevuld door middel van rapportages, opgesteld in overleg met de cliënt. Deze rapportages omvatten de activiteiten die voor de cliënt zullen worden ingezet, alsmede de beoogde en behaalde resultaten daarvan. De resultaten zijn ter beoordeling van de consultant. De vaststelling hiervan geschiedt aan de hand van gesprekken met de cliënt, het eigen inzicht van de consultant en eventueel ingewonnen referenties bij derden.

Doel van de verwerking van de gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimaal verloop van de begeleidingsactiviteiten. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de registratie van de geplande activiteiten, en de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever.

Bewaartermijn van de gegevens

Nadat het begeleidingstraject is afgerond, behoudt Demo Advies de gegevens tot twee jaar na de datum van beëindiging van de dienstverlening, met uitzondering van die gevallen waar de wet zich hier tegen verzet. Gegevens die onder een wettelijke bewaarplicht vallen, worden pas verwijderd na het verstrijken van de daarin gestelde termijn.

Toegang tot de gegevens en bescherming ervan

In principe heeft alleen de aan de cliënt verbonden consultant inzage in de persoonsgegevens. Deze gegevens zijn voor andere werknemers van Demo Advies toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienst optimaal te kunnen verlenen of wanneer dit noodzakelijk is voor een normale bedrijfsvoering. Ook hierbij geldt dat de gegevens met uiterste zorgvuldigheid en met inachtneming van de WBP en de SUWI-wet worden behandeld.

Verstrekking van de gegevens aan derden

De consultants die toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsplicht. Zij worden geacht onnodige verspreiding van deze gegevens te voorkomen. Dit betekent onder meer dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, op welke manier dan ook, dan wel schriftelijk dan wel mondeling, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliënt toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Indien de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt ook aan hen een geheimhoudingsplicht opgelegd.

Rechten van de cliënt m.b.t. inzage van de gegevens

De cliënt kan te allen tijde en zonder opgave van reden een schriftelijk verzoek indienen voor inzage in zijn gegevens. Demo Advies zal hier binnen vier weken schriftelijk op reageren. In beginsel zal het verzoek worden gehonoreerd, met uitzondering van die gevallen waarin de bescherming van de rechten en vrijheiden van anderen, waaronder werknemers van Demo Advies, in het geding komt. Voor het verstrekken van kopieën aan de cliënt kan door Demo Advies een vergoeding worden gevraagd aan de cliënt van € 0,23 per pagina, met een maximum van € 4,50 per verzoek. Deze vergoeding is wettelijk geregeld in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP.

Op basis van de inzage in zijn gegevens kan de cliënt Demo Advies schriftelijk verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking. Demo Advies zal hier binnen vier weken schriftelijk op reageren.

Als de cliënt het niet eens is met bepaalde vormen van gebruik van zijn gegevens, kan de cliënt schriftelijk verzet aantekenen. Demo Advies zal hier binnen vier weken een besluit over nemen en dit schriftelijk meedelen aan de cliënt.

Klachten over de privacy

De cliënt kan, indien hij van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, hierover een klacht indien bij Demo Advies. Hiervoor verwijzen wij naar het klachtenreglement van Demo Advies, welke op te vragen is bij het secretariaat te Havelte. In het uiterste geval kan de cliënt zich wenden tot het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Melding CBP

De verwerking van persoonsgegevens als beschreven in dit reglement is, conform de WBP, aangemeld bij het CBP onder meldingsnummer m1400287.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.

Scroll To Top