Verzuimpreventie

De laatste jaren is de wet- en regelgeving rond arbeidsomstandigheden, verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid ingrijpend gewijzigd en aangescherpt. De kosten voor werkgevers lopen op. Zij kunnen deze kosten terugdringen door middel van verzuimpreventie en casemanagement.

Wetgeving

Met de komst van de Wet verbetering Poortwachter, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) komen de kosten voor de sociale zekerheid steeds meer voor rekening van de werkgever. Is een werknemer ziek of raakt hij arbeidsongeschikt, dan is de werkgever verplicht om twee jaar of soms zelfs drie jaar loon door te betalen. Ook is de werkgever verplicht om bij ontslag na een dienstverband van tenminste twee jaar een transitievergoeding te betalen. Naast deze directe kosten zijn er uiteraard ook nog veel indirecte kosten die vaak over het hoofd worden gezien, zoals verminderde productie voorafgaand aan de ziekte, en vervangings- en inwerkkosten.

Casemanagement

Om deze kosten in te perken is casemanagement noodzakelijk. Het doel van casemanagement is het verzuim in een vroeg stadium te signaleren, aan te pakken en terug te dringen. Dit kan door het zorgvuldig toepassen van de wettelijk verplichte maatregelen voor verzuimpreventie en adequaat casemanagement. Als de werkgever dit niet goed heeft geregeld, dan kunnen sancties worden opgelegd, zoals extra loondoorbetaling in het derde ziektejaar.

Maatwerk

Omdat elke bedrijfssituatie anders is, bieden wij een maatwerkoplossing afgestemd op de wensen van de werkgever. Daarin kan ook organisatieadvies en training worden ingezet als er bijvoorbeeld op bepaalde afdelingen relatief veel verzuim wordt gesignaleerd. Om dit in kaart te brengen voeren wij een bedrijfsscan uit. Hiermee wordt inzicht verkregen in de omvang, de aard en de kosten van het verzuim. Vervolgens kunnen wij de werkgever helpen het verzuim en de daarbij behorende kosten omlaag te brengen.

Persoonlijke aanpak

Onze casemanagers begeleiden werkgevers vanuit een persoonlijke relatie bij het inregelen van casemanagement. Zij zorgen voor een goede communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij de verzuimbegeleiding. De casemanager helpt de werkgever bij het opstellen van een analyse, advies en plan van aanpak, en blijft te allen tijde het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom verzuim. De casemanager kan de werkgever adviseren over mogelijke financieringsbronnen die benut kunnen worden, en kan de werkgever ook het aanvragen van eventuele financieringsmiddelen uit handen nemen.

De casemanager…

  • …bewaakt de wettelijke termijnen komend uit de Wet verbetering Poortwachter
  • …bewaakt alle activiteiten bij verzuim
  • …zorgt dat partijen zich aan gemaakte afspraken houden
  • …draagt zo nodig zorg voor een snelle inzet van re-integratie
  • …ziet erop toe dat de acties in het plan van aanpak worden uitgevoerd
  • …is een vraagbaak en adviseur voor werkgever en werknemer
  • …is de intermediair tussen bedrijf, Arbo-dienst en overige dienstverleners
  • …is de spil in de verzuimbeheersing en -preventie binnen uw bedrijf
  • …heeft een signaalfunctie op het gebied van verzuim binnen uw bedrijf
  • …draagt zorg voor een snelle terugkeer van de zieke werknemer op de werkvloer